დიპლომატია და სამართალიარის საერთაშორისო სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი, რომელიც ორიენტირებულია მკითხველთა ფართო წრეზე. ჟურნალი იძლევა ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა სამეცნიერო მუშაოება ხორციელდება სასწავლებელში და რა მიღწევებია ამ მიმართულებით. ჟურნალის მიზანია, ხელი შეუწყოს ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებებით პროფესორ–მასწავლებლების დაინტერესებას და მათი მიღწევების პოპულარიზაციას. ჟურნალი გამოდის წელიწადში ორჯერ. მასში წარმოდგენილია ბიზნესის, სამართლის და სოციალური მეცნიერებათა ყველა დარგი.

 

ლიცენზიის პირობები

აკრძალულია საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში „დიპლომატია და სამართალი“ გამოქვეყნებული მასალების გადაბეჭდვა, გამრავლება ან გავრცელება სარედაქციო საბჭოს წერილობითი ნებართვის და წყაროს მითითების გარეშე. წინამდებარე გამოცემაში წარმოდგენილი მოსაზრებანი ეკუთვნის მხოლოდ და მხოლოდ მის ავტორებს და არ წარმოადგენს საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის პოზიციას ან პოლიტიკას.