მასალების გასაგზავნად საჭიროა შესვლა, ან რეგისტრაცია.

გაგზავნის პროცესის ერთ-ერთი ეტაპი არის ავტორის მხრიდან მასალის შესაბამისობის შემოწმება ყველა შემდეგ პუნქტთან, მასალები შეიძლება უკან დაუბრუნდეს ავტორს, თუ ისინი არ შეესაბამება ამ მოთხოვნებს.

  • სტატია ადრე არ გამოქვეყნებულა და არც სხვა ჟურნალშია წარდგენილი განსახილველად (არც განმარტებაა წარმოდგენილი რედაქტორის კომენტარებში).
  • წარდგენის ფაილი არის OpenOffice–ის, Microsoft Word–ის ან RTF დოკუმენტის ფაილის ფორმატში.
  • სადაც ეს შესაძლებელია, მოცემულია მითითებების URL–ბი.
  • ტექსტი იყენებს ერთ სტრიქონთშორის ინტერვალს; 12-პუნქტიან შრიფტს; ხაზგასმის ნაცვლად კურსივს (URL მისამართების გარდა); და ყველა ილუსტრაცია, გამოსახულება და ცხრილი განთავსებულია ტექსტის შესაბამის ადგილებში და არა ტექსტის ბოლოში.
  • ტექსტი იცავს ავტორის სახელმძღვანელო პრინციპებში ასახულ სტილისტურ და ბიბლიოგრაფიულ მოთხოვნებს.