ზოგიერთი კონკურენტული ორგანოს მიერ ჩატარებული Covid-19-ის გადაუდებელი დახმარების ანალიზი

Main Article Content

ვალენტინა ლუკიანეც

ანოტაცია

ამ სტატიის მიზანია, წარმოადგინოს მოკლე მიმოხილვა და ანალიზი ზოგიერთი კონკურენტული ორგანოს რეაგირება COVID-19-ზე გადაუდებელ სიტუაციაში მდგომარეობის შეფასებით და, საჭიროების შემთხვევაში, წინადადებების შეთავაზებით; თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს კონკურენციის კანონი და მისი აღსრულება მსოფლიოში.


სტატია ხელს უწყობს არსებულ საერთაშორისო დებატებს კონკურენციის სამართალზე მიმდინარე COVID-19-ის კრიზისის შედეგების შესახებ. ანალიზი შემოიფარგლება შემზღუდველი შეთანხმებებით, დომინირების ბოროტად გამოყენებისა და შერწყმის კონტროლით. საწარმოებმა, უპირველეს ყოვლისა, უნდა იცოდნენ, რომ მიმდინარე კრიზისი არ არის საბაბი კონკურენციის კანონების დარღვევისთვის და რომ კონკურენციის კანონები კვლავაც გამოიყენება COVID-19-ის კრიზისის დროს. კონკურენტული ორგანოები იცავენ თავიანთ პრაქტიკას შეზღუდული შეთანხმებების (კონკურენტები ეკონომიკური კრიზისის დროს), დომინირების ბოროტად გამოყენების (ექსპლუატაციური ფასების დაცვის ღონისძიებები) და შერწყმის კონტროლის (კონტროლის პროცედურული და არსებითი ასპექტები) მიმართებაში.

საკვანძო სიტყვები:
კონკურენციის ორგანოები, COVID-19-ის საგანგებო მდგომარეობა, კონკურენციის კანონი, შემზღუდველი შეთანხმებები, დომინირების ბოროტად გამოყენება, შერწყმის კონტროლი
გამოქვეყნებული: Oct 20, 2020

Article Details

გამოცემა
სექცია
კოვიდ-19 - ეკონომიკური, სამართლებრივი და პოლიტიკური გამოწვევები