უმაღლესი განათლების ტრანსფორმაცია პანდემიის პირობებში Covid-19 (რეგიონული ასპექტი)

Main Article Content

ელენა უჩუროვა
თამარა ოჩირ გორიაჩევა
ვიქტორია მუკანოვა

ანოტაცია

პანდემიური COVID-19-ით განსაზღვრული თანამედროვე პირობები მოითხოვს უმაღლესი განათლების გარდაქმნას საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით. ამ კვლევის მთავარი მიზანია, რეგიონში განათლების ციფრული ტრანსფორმაციის გამოკვლევა. მეთოდოლოგიური მეთოდი მოიცავს სოციოლოგიური კვლევის ჩატარებისა და ახსნის მეთოდს. კვლევის ემპირიული საფუძველია, უმაღლესი განათლების რეგიონული ინსტიტუტის სტუდენტების გამოკითხვა, რომ- ლებმაც შეაფასეს დისტანციური სწავლების ხარისხი, ონლაინ განათლების ორგანიზება რეგიონში ციფრულ ტექნოლოგიად გარდაქმნის პერიოდში. ავტორები აანალიზებენ გლობალური გამოწვევის კონტექსტს და გვთავაზობენ მათ კლასიფიკაციას: მივცეთ მტკიცებულება, რომ პანდემია COVID-19არის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში გლობალური გამოწვევა; აღვწეროთ უმაღლესი განათლების ტრანსფორმაციის მეთოდოლოგიური ეტაპები; შევაფასოთ უმაღლესი განათლების ციფრული ტრანსფორმაციის ხარისხი უნებლიე შორეული განათლების კონტექსტში და შევთავაზოთ მთელი რიგი რეკომენდაციები მის გასაუმჯობესებლად.

საკვანძო სიტყვები:
განათლების ტრანსფორმაცია, ციფრული ტრანსფორმაცია, დისტანციური სწავლება, უმაღლესი განათლების რეგიონული ინსტიტუტი, საგანმანათლებლო მომსახურება, პანდემია, COVID-19-ის პირობებში
გამოქვეყნებული: Oct 20, 2020

Article Details

გამოცემა
სექცია
კოვიდ-19 - ეკონომიკური, სამართლებრივი და პოლიტიკური გამოწვევები