ეკონომიკური განვითარების ფინანსური მოდელის ტრანსფორმაცია გლობალური პანდემიის კონტექსტში

Main Article Content

გიორგი ქუცური
ანნა მარუაშვილი

ანოტაცია

პანდემიის დასაძლევად ღონისძიებების დაფინანსების წყაროების მოძიების პრობლემამ და შემდგომმა ეკონომიკურმა რეცესიამ, რომელიც დაკავშირებულია COVID-19 კორონავირუსული ინფექციის გავრცელებასთან, დააზარალა მთელი მსოფლიო. აქედან გამომდინარე, აქტუალური და მნიშვნელოვანია რუსეთის ფინანსური შესაძლებლობების შესწავლა ამ პრობლემის გადაჭრაში.


სტატია აანალიზებს ეკონომიკური რეცესიის სცენარებს და შესაძლო ფინანსურ წყაროებს, ძირითადად ეროვნული კეთილდღეობის ფონდს, რათა თავიდან იქნას აცილებული პესიმისტური განვითარების სცენარი. ზოგიერთი ფინანსური ინსტრუმენტი შემოთავაზებულია ბიუჯეტზე არსებული ზეწოლის შესამცირებლად და უფრო მიზანშეწონილია გამოიყენოთ სოციალური კეთილდღეობის ფონდის სახსრები.

საკვანძო სიტყვები:
ეროვნული კეთილდღეობის ფონდი, გლობალური ეკონომიკური რეცესია, ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკაში, მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა, რუსეთის ეკონომიკური რეცესია, მთავრობის სესხები, ბიუჯეტის ხარჯები
გამოქვეყნებული: Oct 20, 2020

Article Details

გამოცემა
სექცია
კოვიდ-19 - ეკონომიკური, სამართლებრივი და პოლიტიკური გამოწვევები